Regulamin przekazywania darowizn

§1

Postanowienia wstępne

 1.  
  1. „Regulamin”- niniejszy dokument określający zasady i warunki dokonywania
   wpłat - darowizn za pośrednictwem strony https://totatua.pl/chce-wesprzec, dalej jako „Strona” na rzecz Fundacji Tota Tua z siedzibą w Poznaniu 61-109, ul. Ostrów Tumski 2, wpisanej do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, a także do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonych przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000829742, NIP: 7822879329, REGON: 385588561 dalej jako „Fundacja” oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną.
  2. ,,Darczyńcą” w rozumieniu Regulaminu jest każda osoba korzystająca ze Strony w celu przekazania darowizny (zgodnie z art. 888 Kodeksu Cywilnego) na cele statutowe Fundacji.
  3. Wpłat darowizn dokonuje się za pomocą tradycyjnego przelewu bankowego (krajowego i zagranicznego), przelewu BLIK na numer telefonu oraz za pośrednictwem „Operatorów”:
   • Przelewy 24,
   • PayPal,
   • Paronite.
  4. Wpłaty darowizn zostaną przeznaczone na cele statutowe Fundacji.
  5. Rozprowadzane przez Fundację materiały są bezpłatne, a dobrowolna ofiara na rzecz działalności statutowej pozwoli na pokrycie kosztów ich produkcji i dystrybucji oraz na rozwój innych dzieł Fundacji.
  6. Korzystając ze Strony, Darczyńca oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.

 

§2

Warunki korzystania ze Strony i zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1.  
  1. W celu prawidłowego korzystania przez Darczyńców z usług dostępnych na Stronie niezbędne jest:
   1.  
    1. połączenie z siecią Internet;
    2. posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet;
    3. korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych i akceptującej pliki typu cookies;  
    4. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
  2. Wszelkie koszty związane ze spełnieniem wymagań technicznych obciążają Darczyńcę.
  3. Korzystanie z usług świadczonych w ramach Strony jest dobrowolne i bezpłatne.
  4. Warunki zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną:
   1.  
    1.  
     1. umowa zostaje zawarta z chwilą skorzystania funkcjonalności Strony,
     2. dla wykonania umowy może być potrzebne posiadanie przez Darczyńcę konta w serwisie Operatora.
     3. Zawarcie umowy jest dobrowolne
     4. Fundacja za pośrednictwem Strony i na podstawie Regulaminu świadczy usługę, która polega na umożliwieniu – przy wykorzystaniu Operatora– przekazanie darowizny na rzecz Fundacji .
     5. Fundacja  nie pobiera prowizji ani opłat dodatkowych od Użytkowników, co nie wyłącza możliwości pobierania ich przez Operatorów.
  5. Fundacja informuje, że korzystanie ze Strony wiąże się z zagrożeniami charakterystycznymi dla usług świadczonych drogą elektroniczną, w szczególności możliwością zainstalowania szkodliwego oprogramowania przez osoby trzecie, wyłudzenia haseł lub próby innej aktywności mającej na celu przejęcie kontroli nad tożsamością Darczyńcy. Jednocześnie Fundacja informuje, że podjęła wszystkie niezbędne kroki do zminimalizowania wyżej wymienionych zagrożeń.

 

§3

Zasady przekazywania darowizn na Stronie.

A. System Pay Pal

 1.  
  1. Operator płatności świadczy usługi w zakresie obsługi płatności dokonywanej darowizny zgodnie z Umową z użytkownikiem usługi Pay Pal  zamieszczonej na stronie operatora. Zapoznanie się z  umową i jej akceptacja jest warunkiem przeprowadzenia płatności. Dokonując darowizny Darczyńca potwierdza zapoznanie się i akceptację umowy Operatora.
  2. Po kliknięciu w ikonę Pay Pal umieszczoną na Stronie, Darczyńca zostanie przekierowany na stronę systemu płatności serwisu Pay Pal.
  3. Wpłata dokonywana za pośrednictwem systemu Pay Pal jest wpłatą jednorazową bądź cykliczną (miesięczną).
  4. Kwota darowizny jest samodzielnie wskazywana przez Darczyńcę.
  5. Serwis Pay Pal dla dokonania transakcji wymaga logowania bądź płatności kartą.

 

B.       System Przelewy24

 1.  
  1. Operator płatności świadczy usługi w zakresie obsługi płatności dokonywanej darowizny zgodnie z Regulaminem  zamieszczonym na stronie operatora. Zapoznanie się z  regulaminem i jego akceptacja jest warunkiem przeprowadzenia płatności. Dokonując darowizny Darczyńca potwierdza zapoznanie się i akceptację regulaminu operatora.
  2. Po kliknięciu w ikonę Przelewy24 umieszczoną na Stronie, Darczyńca zostanie przekierowany na stronę systemu płatności serwisu Przelewy24 www.przelewy24.pl umożliwiającego dokonanie płatności.
  3. Wpłata dokonywana za pośrednictwem systemu Przelewy24 jest wpłatą jednorazową.
  4. Kwota darowizny jest samodzielnie wskazywana przez Darczyńcę.
  5. Osoba dokonująca płatności jest zobowiązana do podania danych osobowych takich jak: adres e-mail.
  6. W ramach płatności online za pomocą serwisu Przelewy 24 można dokonać płatności m.in. za pomocą przelewów elektronicznych (aktualna lista banków współpracujących z Przelewy24 dostępna jest na stronie www.przelewy24.pl) oraz Blikiem.

C.         Przelew tradycyjny

 1. Darowizna może być dokonana w sposób tradycyjny przelewem bankowym, na poniższe numery rachunków bankowych, w tytule należy wskazać „Darowizna na cele statutowe”:
  • przelew w PLN: 23 1600 1462 1899 9050 1000 0001
  • przelew w EURO: 93 1600 1462 1899 9050 1000 0002
  • przelew w USD: 66 1600 1462 1899 9050 1000 0003
 2. Darowizna może być dokonana w sposób tradycyjny przelewem bankowym zagranicznym (SWIFT (BIC): PPABPLPKXXX), na poniższe numery rachunków bankowych, w tytule należy wskazać „Darowizna na cele statutowe”:
  • numer konta PLN: PL 23 1600 1462 1899 9050 1000 0001
  • numer konta EURO: PL 93 1600 1462 1899 9050 1000 0002
  • numer konta USD: PL 66 1600 1462 1899 9050 1000 0003

D.         Serwis Patronite

 1. Operator świadczy usługi w zakresie obsługi darowizn zgodnie z Regulaminem  zamieszczonym na stronie Operatora. Zapoznanie się z  regulaminem i jego akceptacja jest warunkiem przeprowadzenia płatności. Dokonując darowizny Darczyńca potwierdza zapoznanie się i akceptację regulaminu operatora.
 2. Po kliknięciu w link Fundacja Tota Tua - Patronite.pl umieszczony na Stronie, Darczyńca zostanie przekierowany na stronę serwisu Patronite, umożliwiającego dokonanie płatności.
 3. Wpłata dokonywana za pośrednictwem serwisu Patronite jest wpłatą cykliczna- miesięczną.
 4. Darczyńca może wybrać kwotę z sugerowanych kwot darowizny- 5 zł, 10zł, 20 zł, 30 zł, 33 zł  50 zł, 100 zł, 200 zł, 500 zł.
 5. Osoba dokonująca płatności jest zobowiązana do podania danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, adres e-mail lub istnieje możliwość zalogowania się do serwisu za pomocą portali takich jak Facebook, Google, Apple.
 6. Poprzez serwis Patronite dokonuje się płatności za pomocą zewnętrznych dostawców usług, więcej w regulaminie serwisu Patronite (Patronite.pl: Twoja pasja, Twoje życie).

§4

Obowiązki Fundacji jako instytucji obowiązanej

 1.  
  1. Darczyńca przyjmuje do wiadomości, że Fundacja jest instytucją obowiązaną na podstawie przepisów prawa z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (,,Wymogi AML”) i przy spełnieniu warunków określonych w Wymogach AML może być zobowiązana (jak również operator płatności może być zobowiązany) przeprowadzić kwalifikację wiarygodności finansowej osób zamierzających dokonać płatności i może w związku z tym zróżnicować zasady obsługi płatności lub uzależniać jej dokonanie w zależności od zakwalifikowania Darczyńcy do danej grupy ryzyka.
  2. W szczególności w przypadku spełnienia kryteriów wynikających z Wymogów AML, Fundacja może być zobowiązana wobec niektórych Darczyńców do zastosowania i dokumentowania środków bezpieczeństwa finansowego obejmujących w szczególności: identyfikację Darczyńcy oraz weryfikację jego tożsamości, bieżące monitorowanie stosunków gospodarczych, w tym w szczególności badanie źródła pochodzenia wartości majątkowych, a w przypadkach uzasadnionych okolicznościami, przekazywania informacji o transakcjach objętych ustawowym obowiązkiem przekazania informacji do właściwego organu informacji finansowej lub składania zawiadomień o transakcjach podejrzanych do właściwych organów.
  3. Darczyńca przyjmuje do wiadomości, że Fundacja w sytuacjach wynikających z Wymogów AML, ma prawo i obowiązek wynikający z tych Wymogów AML przechowywać oraz przekazywać do właściwych organów wszelkie dane Darczyńcy oraz dokonywanych przez niego transakcji bez jego dodatkowej zgody oraz bez obowiązku poinformowania go o przekazaniu takich danych.

 

§5

Reklamacja

 1.  
  1. Każdemu przysługuje możliwość złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Strony, a także z wykonaniem darowizny. Reklamację można zgłaszać na adres e-mail [email protected].
  2. Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia złożenia reklamacji.
  3. Reklamacja dotycząca obsługi płatności darowizny dokonywanej przez Operatora może być dokonywana względem Operatora zgodnie z procedurą określoną w regulaminie Operatora.

 

§6

Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych Darczyńców jest: Fundacja Tota Tua z siedzibą w Poznaniu 61-109, ul. Ostrów Tumski 2, KRS: 0000829742, e-mail: [email protected]. Jako Administrator przetwarzany dane Darczyńcy w celu realizacji  umowy darowizny (na podstawie art. 6 ust 1 lit a RODO) oraz wypełnienie ciążących na Fundacji obowiązków prawnych (m.in. na podstawie przepisów dotyczących rachunkowości lub Wymogów AML) oraz w celach archiwalnych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO). Darczyńcy mają prawo dostępu do treści przetwarzanych danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, przenoszenia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody, wniesienia skargi do organu nadzorczego(więcej na totatua.org zakładka Polityka Prywatności).

 

§7

Postanowienia końcowe

 1.  
  1. Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie.
  2. Regulamin  oraz jego ewentualne zmiany obowiązują od dnia ich ogłoszenia na Stronie.
  3. Regulamin dostępny jest na Stronie w formie umożliwiającej jego odtwarzanie i utrwalanie, a także w siedzibie Fundacji.